chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY WESTERSTRAND URFABRIK AB

Westerstrand Urfabrik AB, värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och behandlar dem i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/279 (GDPR).

När du via köp, förfrågan om support, lämnar eller frågar om offert, besöker vår hemsida eller på annat sätt ger oss dina personuppgifter bekräftar du att denna policy är aktuell för vår affärsrelation.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in direkt eller via tredje part.

Vem är ansvarig för uppgifterna

Westerstrand Urfabrik AB, org.nr 556028-8648 med adress Verkstadsgatan 1, Töreboda är Personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket syfte och med vilken grund

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlat in från dig eller erhållit från tredje part. Exempel på personuppgifter kan vara namn, telefonnummer och e-mailadress.

Uppgifterna har kommit oss tillhanda när du t.ex. gör ett köp eller ber om offert, beställer service eller ber om support, ingår avtal, skickar information eller offerter till oss. Du kan även lämna personuppgifter till oss av andra anledningar, t.ex. när du besöker vår webbsida, besöker oss på mässor, har projekteringsmöten, gör sponsor eller kundbesök.

Dessa uppgifter insamlas och behandlas i syfte att administrera och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund eller leverantör. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er, om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden, tex orderbehandling, offerter, service, support, betalningar m.m. Vi kan av denna anledning komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, t.ex. betalningsförmedlare, IT-leverantörer och transportföretag.

Vi kan använda information vi samlar in via dina webbesök, offertförfrågningar, köp, etc. för analyser, statistik i avsikt att utveckla vår verksamhet. Sådan information kan även samlas in via s.k. analysverktyg som t.ex. Google Analytics när du navigerar på våra hemsidor. Vi kan även använda din e‐mailadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut t.ex. nyhetsbrev, inbjudningar och relevanta erbjudanden, den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig i syfte att utveckla vår verksamhet. För detta ändamål kan vi även komma att dela dina personuppgifter med reklambyråer, ITföretag för t.ex. sammanställningar, tryck och distribution.

Vi kan också spara och behandla information som du själv genererat och laddat upp och delat med oss på t.ex. vår websida eller sociala medier, exempel kan vara foton, video, texter. Detta kan vi använda vid t.ex. tävlingar, kommunikation på våra sociala nätverk, information på vår hemsida, sponsorengagemang eller andra för avsikten ändamålsenliga aktiviteter.

Vi behandlar även dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Westerstrand, vi säljer inte, handlar inte, eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part om det inte nödvändigt för att uppfylla ingångna åtagande gentemot dig. Dina personuppgifter kan dock komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Westerstrand använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och vi ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har laglig rätt till informationen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har antivirusprogram och brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Serversystem är fysiskt skyddat där endast behörig personal har tillträde. Personuppgifter i fysisk form förvaras i låsta byggnader och arkiv kopplade till externa larmtjänster.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler/lösenord.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Westerstrand dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden såsom leverans och hantering av returer eller garantier. I vissa fall sparas dina uppgifter så länge kundförhållandet består för att vi skall kunna sköta våra åtaganden för uppdateringar och support av installationen eller tjänsten.

Våra nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden skickar vi ut till dig under ett år från din senaste beställning och vi kommer därför att spara dina kontaktuppgifter under denna tid. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få ovan information kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du ber oss sluta skicka information.

Vi sparar kontaktinformation, namn, telefonnummer eller mailadress, till våra leverantörer så länge vårt ömsesidiga kundförhållande består.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med bokföringslagen information som krävs enligt denna lag i sju år.

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen på vår hemsida samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för att förbättra vår kundkommunikation och utveckla vår verksamhet.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. I de fall Westerstrand samlar in och hanterar personuppgifter med hjälp av cookies gäller riktlinjerna i vår integritetspolicy.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas.

Du har också rätt att lämna eventuella klagomål till nationella tillsynsmyndigheten.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Westerstrand, men om du väljer att inte göra det kan vi i de flesta fall inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

Har du frågor kring denna policy kontakta oss på info@westerstrand.se eller via din personliga kontakt hos oss.

Denna integritetspolicy fastställdes av Westerstrand Urfabrik AB 21 maj 2018.