chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
Svenska
Svenska

Förenklad visselblåsarpolicy

Denna förenklade visselblåsarpolicy ämnar ge en överblick av hur vi arbetar med visselblåsning. För en fullständig redogörelse, läs den fullständiga visselblåsarpolicyn via länk längst ned på sidan.

Varför visselblåsa?

På Westerstrand Urfabrik AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vid missförhållanden inom vår organisation kan du därför att rapportera dessa genom vår visselblåsningskanal. Den möjliggör nämligen konfidentiell kommunikation med oss där du anonymt kan rapportera missförhållanden utan att riskera repressalier.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom denna länk: https://westerstrands.visslan-report.se/#/

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vårförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan även rapportera.

Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Vad kan rapporteras?

Rapporteringen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden som har ett allmänintresse av att de kommer fram. Med allmänt intresse avses att frågan inte endast skall röra dina personliga villkor och upplevelser på arbetsplatsen utan att det även finns skäl att göra frågan allmänt känd. Frågor som rör miljöfarliga utsläpp, brottsliga ageranden eller att verksamheten bedrivs i strid mot gällande regelverk är exempel som kan utgöra grund för visselblåsning. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. Vi undanber dig att rapportera problem som handlar om missnöjen inom arbetsplatsen eller dylikt, och refererar dig istället till gällande rutiner för sådana frågor.

OBS: Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer nämnda i din rapport ifall det inte är nödvändigt för att kunna beskriva ditt ärende.

Exempel på missförhållanden av allvarlig karaktär som kan rapporteras:

  • Medvetet felaktig bokföring eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av korruption, bedrägeri, förskingring
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon eller någon grupp utsätts för allvarliga former av diskriminering
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Vad händer när en rapport har skickats in?

Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Vici i Lund för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

När du har skickat in en rapport via visselblåsningskanalen visas en 16-siffrig kod, som du framöver kommer kunna logga in med.

I ditt ärende kommer du att få svar inom sju dagar där ärendehanterare kan ha ställt följdfrågor genom den krypterade chattfunktionen. De kan även komma att ställa följdfrågor efter dessa sju dagar. Spara därför din 16-siffriga kod på ett säkert sätt, så att du kan säkerställa framtida åtkomst till ditt ärende. Du kommer få återkoppling inom tre månader med vilken uppföljning som planerats eller skett på grund av rapporteringen. Det är viktigt att du loggar in med din kod då och då för att svara på eventuella följdfrågor från ärendehanterare.

Ett ärende kommer som längst behandlas och sparas i två år efter dess avslutande, detta för att undvika lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Kontaktuppgifter till externa ärendehanterare hos Advokatfirman Vici i Lund:

Julia Lundqvist
Biträdande jurist
Advokatfirman Vici
Box 1209, 221 05 LUND

Adam Gullstrand
Advokat
Advokatfirman Vici
Box 1209, 221 05 LUND


Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsarärenden läs gärna vår Fullständiga visselblåsarpolicy

RAPPORTERA HÄR: https://westerstrands.visslan-report.se/#/

Se flödesschema nedan för exempel hur ett ärende kan se ut.